Glenwood Wellbeing Space

The heart of Glenwood is to be a safe space for people to connect, to learn, to grow and be
part of a community where every individual is valued and has something positive to contribute. We believe that every human being is of equal high worth and can thrive when rooted in strong relationships and flourishing communities.  We believe that people are whole and that you cannot just help part of a person – you have to deal with, love and work with a whole person.

Flowing from these beliefs is our community wellbeing space which we believe will help towards creating sense of neighbourhood in communities, empowering everyone to reach their potential.  We’ve recognised that we are outgrowing our current premises and it’s restricting what we can offer and also that there `gaps’ in our community in terms of provision.

So we would like to create a Wellbeing Space to serve our communities of Llanedeyrn and Pentwyn by reconfiguring our current premises and building a 2 storey 500 sq.m annex at the front of our existing building.

In the space we would like to grow and develop our existing programme of activities and also offer some new provision in partnership with other organisations including: Through this joined up approach, professionals and volunteers can work together to ensure that a person’s needs are met holistically and not in a vacuum. These are some of the services we will provide

  • Nutrition and healthy cooking courses run over 6 weeks open to all ages
  • Art and drama sessions for children and young people
  • Specialist help with welfare benefits, housing and debt
  • Wellbeing courses including Stress Management, mental and emotional wellbeing

Activities undertaken in the Wellbeing Space will be a complementary fit with activities provided at the Llanedeyrn Hub (Powerhouse) and also other providers in the area.

Project Lles Glenwood 

Calon Glenwood yw cael bod yn ofod diogel er mwyn i bobl allu cysylltu, dysgu, tyfu a bod yn rhan o gymuned lle mae pob unigolyn yn cael ei werthfawrogi ac yn gweld bod ganddyn nhw rywbeth cadarnhaol i’w gyfrannu. Dyn ni’n credu bod i fodau dynol werth uchel hafal i’w gilydd a bod pawb yn gallu ffynnu o fod â gwreiddiau mewn cysylltiadau cryf â phobl eraill a chymunedau llewyrchus. Dyn ni’n credu bod person yn un cyfanrwydd ac na allwch chi helpu dim ond un rhan o’r person – rhaid i chi ymwneud â, caru a gweithio gyda’r person cyfan.

Cynnyrch y daliadau hyn yw ein gofod lles cymunedol fydd, fe gredwn ni, yn gymorth i greu ymdeimlad o gymdogaeth mewn cymunedau, yn galluogi pawb i gyrraedd eu potensial. Dyn ni wedi cydnabod ein bod yn tyfu allan o’n hadeilad presennol a’i fod yn cyfyngu ar beth gallwn ni gynnig a hefyd bod bylchau yn ein cymuned o ran darpariaeth.

Felly bydden ni’n hoffi creu Gofod Lles i wasanaethu ein cymunedau yn Llanedern a Phentwyn trwy ail-strwythuro ein hadeilad ac adeiladu ychwanegiad 2 lawr 500 metr sgwâr o flaen yr adeilad presennol.

Yn y gofod bydden ni’n hoffi tyfu a datblygu ein rhaglen o weithgareddau a hefyd cynnig peth darpariaeth newydd mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, gan gynnwys: Canolfan y Gyfraith Speakeasy, Going Public, Hope Trust Caerdydd ac eraill. Trwy’r dull yma o weithio ar y cyd, gall gweithwyr proffesiynol a gwirfoddol weithio gyda’i gilydd i sicrhau bod anghenion y person yn cael eu cwrdd â nhw yn gyfannol ac nid mewn gwacter. Dyma rai o’r gwasanaethau byddwn yn eu darparu:

  • Maetheg a chyrsiau coginio iach dros gyfnod o 6 wythnos, agored i bob oedran
  • Sesiynau therapi celf a drama i blant a phobl ifanc
  • Cymorth arbenigol gyda budd-daliadau lles, tai a dyled
  • Cyrsiau lles gan gynnwys Rheoli Gwasgedd, lles meddyliol ac emosiynol

Bydd y gweithgareddau sydd ar gael yn y Gofod Lles yn mynd law yn llaw â’r gweithgareddau sy’n cael eu darparu yn Hyb Llanedern (Y Pwerdy) a gan ddarparwyr eraill yn yr ardal.